اهمیت حمل کالا

اهمیت حمل کالا

امروزه حمل و نقل یکی از اجزاء مهم اقتصاد ملی محسوب می گردد و بدلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشوردارد . این بخش دربرگیرنده فعالیتهایی است که به شکلی گسترده در تمامی زمینه های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان داشته و درمجموعه فعالیتهای اقتصادی نقش غیرقابل انکاری برعهده...

امروزه حمل و نقل یکی از اجزاء مهم اقتصاد ملی محسوب می گردد و بدلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشوردارد . این بخش دربرگیرنده فعالیتهایی است که به شکلی گسترده در تمامی زمینه های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان داشته و درمجموعه فعالیتهای اقتصادی نقش غیرقابل انکاری برعهده دارد. یکی از ستون های اصلی که توسعه پایدار نامیده میشود ایجاد سامانه ترابری پایداراست.پیش نیاز گسترش و بهبود وضع اقتصادی جوامع استقرار و راه اندازی امکانات حمل و نقل کالایی کارا مبتنی بر اصول پایدار بدون کمترین زیان به محیط میباشد. هدف از این پژو هش، بررسی تاثیر اهمیت حمل کالا جاده ای در توسعه اقتصادی حمل ونقل پایدار دز استان قزوین میباشد. حمل و نقل پایدار اثرات توسعه را بر روی کارایی اقتصادی، موضوعات زیست محیطی، مصرف منابع، کاربری اراضی و عدالت اجتماعی مورد توجه قرارمی دهد و به کاهش اثرات زیست محیطی، افزایش بازدهی سیستم حمل و نقل و بهبود وضعیت زندگی اجتماعی کمک می کندوهدف آن افزایشتوسعه اقتصادی از این سیستم می باشد. در این مقاله با بررسی اهمیت حمل کالای جاده ای در توسعه اقتصادی و پایداری سیستم حمل و نقلی استان قزوین و ارزش افزوده، وضعیت موجود و آینده حمل و نقل آن در ایران ایران و تحولات اقتصادی بخش حمل و نقل به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در انتها نیز بر لزوم سرمایه گذاری برای توسعه و نگهداری زیربناها، ناوگان تجهیزات موجود از طریق ارتقای کیفیت فنی و دانش مدیریت سیستمهای حمل و نقل، تاکید می گردد

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر