موفقیت شرکتهای حمل و نقل

موفقیت شرکتهای حمل و نقل

با توجه‌ به‌ افزایش‌ شرکتهای‌ حمل‌ و نقل‌ کالا به‌ دلیل‌ اهمیت‌ حمل‌ کالاهای‌ وارداتی‌ و صادراتی‌ با کامیون‌ و همچنین‌نقش‌ کشور ایران‌ در ترانزیت‌ کالا و جهانی‌ شدن‌ هزینه‌ حمل‌ کالا و همچنین‌ ضرورت‌ رقابت‌ با شرکتهای‌ خارجی‌ برای‌ انتقال‌کالاهای‌ وارداتی‌ ایران‌، این‌ پژوهش‌ به‌ منظور بررسی‌ عوامل‌...

انجام‌ این‌ پژوهش‌ با این‌ هدف‌ که‌ عوامل‌ پنگانه‌ مذکور در شرکتهای‌ موفق‌ چگونه‌ و تاثیر این‌ عوامل‌ در موفقیت‌ شرکتهاچقدر است‌؟ با مطالعه‌ سابقه‌ تحقیق‌ در ارتباط با سازمان‌، شرکتهای‌ موفق‌، داد و ستد، حمل‌ و نقل‌ بین‌المللی‌ و عوامل‌ پنجگانه‌ و مبانی‌علمی‌ و تجربه‌ شده‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ تحقیق‌ یک‌ مدل‌ ارائه‌ و سعی‌ شده‌ است‌ به‌ سوالهای‌ زیر پاسخ‌ داده‌ شود. الف‌) تعیین‌ شاخصهای‌ موفقیت‌ برای‌ شرکتهای‌ حمل‌ و نقل‌ بین‌المللی‌ جاده‌ای‌ کالا ب‌) انتخاب‌ شرکتهای‌ موفق‌ براساس‌ شاخصهای‌ تدوین‌شده‌ ج‌) بررسی‌ عوامل‌ پنگانه‌ در شرکتهای‌ نمونه‌ موفق‌ پژوهش‌ حاضر یک‌ پژوهش‌ اکتشافی‌ و توصیفی‌ با هدف‌ کاربردی‌ است‌ و با طرح‌ سوالاتی‌ عوامل‌ پنگانه‌ طی‌ یک‌ پرسشنامه‌در 41 شرکت‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌.خلاصه ماشینی:
"با توجه‌ به‌ شاخصهای‌ تدوین‌ شده‌ و پرسشنامه‌تنظیم‌ شده‌ و استفاده‌ از روش‌ دلفی‌، تعداد 70پرسشنامه‌ در بین‌ اعضای‌ جامعه‌ آماری‌ برای‌ تعیین‌اولویت‌ شاخصها، 51 پرسشنامه‌ جمع‌آوری‌ شد ونتایج‌ استخراج‌ شده‌ به‌ شرح‌ زیر است‌: 1 وجود نیروی‌ انسانی‌ متخصص‌ 2 وجود ناوگان‌ ملکی‌ و یا اجاره‌ای‌ مرتب‌(تعداد و آماده‌ سرویس‌ بودن‌) 3 ارائه‌ سرویس‌ منظم‌ و مطلوب‌ (کامیون‌،راننده‌ و شرکت‌) 4 انجام‌ حمل‌ و نقل‌ موثر (قیمت‌ مناسب‌،سرعت‌ و حمل‌ به‌موقع‌باکیفیت‌عملیات‌حمل‌) 5 قیمت‌ حمل‌ و نقل‌ ثابت‌ در طول‌ مدت‌ معین‌(ثبات‌ قیمت‌) 6 وجود شبکه‌ باریابی‌ گسترده‌ و ارتباط مناسب‌(بازاریابی‌) 7 دقت‌ و اطمینان‌ صاحب‌ کالا از انجام‌ خدمات‌و سالم‌ رساندن‌ کالا (اطمینان‌بخشی‌) 8 وجود قوانین‌ مناسب‌ در بخش‌ حمل‌ و نقل‌جاده‌ای‌ و اجرای‌ صحیح‌ آن‌ 9 دارا بودن‌ حمل‌ و نقل‌ با شبکه‌ عملیاتی‌مشخص‌ و تخصصی‌ (مسیرهای‌ مشخص‌) 10 افزایش‌ سهم‌ بازار و رضایت‌ مشتریان‌ 11 کنترل‌ کالا در انجام‌ حمل‌ و خدمات‌ ویژه‌(ایمنی‌) 12 وجود شبکه‌ و سیستم‌ حمل‌ و نقل‌ پویا وهماهنگ‌ و سازمان‌یافته‌ از جمله‌ زیرساختهای‌حمل‌ و نقل‌، عضویت‌ در کنوانسیونها، حسن‌روابط با سفارتخانه‌ کشورها و... نتیجه‌گیری‌ کلی‌ عوامل‌ پنجگانه‌ بررسی‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ کلی‌ پیرامون‌ عوامل‌پنجگانه‌ بازاریابی‌، ساختار سازمانی‌، سبک‌مدیریت‌، مالکیت‌ و آموزش‌ و تاثیر آن‌ درموقعیت‌ شرکتهای‌ حمل‌ و نقل‌ بین‌المللی‌ جاده‌ای‌کالا با سطح‌ اطمینان‌ 99% یعنی‌ 1%=a ، اکثرپاسخ‌دهندگان‌ در جهت‌ تایید نظریه‌ محقق‌ ابرازنظر داشته‌اند به‌ طوری‌ که‌: 3 = m : H0 3 " m : H1 H0 = تاثیر عوامل‌ پنجگانه‌ در موفقیت‌ شرکتهای‌موفق‌ حمل‌ و نقل‌ بین‌المللی‌ جاده‌ای‌ کالا در حدمتوسط است‌."

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر