خدمات حمل و نقل

با توجه‌ به‌ افزایش‌ شرکتهای‌ حمل‌ و نقل‌ کالا به‌ دلیل‌ اهمیت‌ حمل‌ کالاهای‌ وارداتی‌ و صادراتی‌ با کامیون‌ و همچنین‌نقش‌ کشور ایران‌ در ترانزیت‌ کالا و جهانی‌ شدن‌ هزینه‌ حمل‌ کالا و همچنین‌ ضرورت‌ رقابت‌ با شرکتهای‌ خارجی‌ برای‌ انتقال‌کالاهای‌ وارداتی‌ ایران‌، این‌ پژوهش‌ به‌ منظور بررسی‌ عوامل‌ موفقیت‌ سازمانهای‌ خدماتی‌ حمل‌ و نقل‌ بین‌المللی‌ کالا و با تاکید برشرکت‌ حمل‌ و نقل‌ بین‌المللی‌ جاده‌ای‌...

بیشتر بدانید
اهمیت حمل کالا

امروزه حمل و نقل یکی از اجزاء مهم اقتصاد ملی محسوب می گردد و بدلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشوردارد . این بخش دربرگیرنده فعالیتهایی است که به شکلی گسترده در تمامی زمینه های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان داشته و درمجموعه فعالیتهای اقتصادی نقش غیرقابل انکاری برعهده دارد.

بیشتر بدانید